Általános szerződési Feltételek

1. cikkely: Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: az ÁSZF) az Ügyfél és Szolgáltató között létrejött Céges Árszabásra Vonatkozó Megállapodás a 2023. évre (a továbbiakban Megállapodás) keretében a Szállodák által nyújtott szolgáltatásokra alkalmazandók.

2. cikkely: Fogalmak

Jelen ÁSZF alkalmazásában a következő kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak:

Ügyfél jelenti azt a társaságot, amely megköti a Megállapodást és elfogadja jelent ÁSZF-et. Kedvezményezett jelenti azt a természetes személyt, akinek a nevére történik a foglalás. Kedvezményezett lehet az Ügyfél alkalmazottja, az Ügyfél által a szerződés 2. sz. mellékletében nyilatkozattal igazolt partnere, valamint az ezekkel együtt utazó személyek. Szálloda jelenti az Accor HotelServices Magyarország Kft. által az adott Szálloda tulajdonosával kötött management szerződés alatt üzemelő létesítményt.

3. cikkely: A kedvezményezettek tájékoztatása

Ügyfél hivatalosan vállalja, hogy tájékoztatja a Kedvezményezetteket a Megállapodás feltételeiről, és megszerzi beleegyezésüket a rájuk közvetlenül vonatkozó feltételek elfogadásáról.

4. cikkely: Megrendelés

A megrendelés csak írásban történhet telefax, e-mail, levél, az „ACCOR reservation services” vagy GDS útján. A megrendelés csak akkor tekinthető érvényesnek, ha annak visszaigazolása a Szolgáltató részéről írásban megtörtént. A megrendelés, vagy ennek tárgyában kötött szerződés módosítása, lemondása is csak írásban lehetséges.

5. cikkely: Foglalás

A foglalásokat a Szálloda a kihasználtságnak megfelelően igazolja vissza (konfirmálás). Az árszabás annak függvényében kerül alkalmazásra, hogy a kedvezményezettek személyazonossága mind a foglaláskor mind a bejelentkezéskor azonosítható. A szobák (a megérkezés napján) du. 3 órától állnak rendelkezésre (kivéve kivételes esetekben), és legkésőbb déli 12 órakor kötelező azokat elhagyni (az indulás napján). Korai vagy kései érkezések esetén a Szállodát közvetlenül értesíteni kell az érkezés időpontjáról.

6. cikkely: Foglalási garancia

A foglalásokat 18:00 óráig garantálja a Szálloda. 18:00 óra után a szobát az alábbi esetben garantálja a Szálloda: Amennyiben Ügyfél

• írásos formában (levél, fax vagy e-mail) jelzi a foglalás fenntartását és elküldi a Kedvezményezett érkezésének időpontját.
• a szobaárat egészben vagy részben megfizeti,
• megadja a hitelkártya számát, mely lehetővé teszi a Szálloda részére, hogy no-show esetén egy éjszaka árával a hitelkártyát megterhelje.

A foglalási garanciát másnap déli 12 óráig tartja fent a szálloda.

7. cikkely: Lemondások

A foglalásokat közvetlenül a Szállodák felé az érkezés napján 18.00 óráig lehet törölni. A lemondást jóváhagyó törlési számot igényelni kell a Szállodától.

8. cikkely: No-show

Bármely garantált foglalás, amelyet az érkezés napján 18.00 előtt nem törölnek, no-show-nak (meg nem jelenés) minősül, és az első éjszakára vonatkozó megállapodás szerinti szobaár kerül felszámításra.

9. cikkely: Áthelyezés

Rendkívüli esetben, illetve vis maior esetén Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az Ügyféllel egyeztetve a Kedvezményezett részére áremelés nélkül egy legalább azonos kategóriájú Szállodában biztosítson elhelyezést. Ilyen esetben a Kedvezményezettek átszállításának költségeit a Szálloda viseli. A változásról az Ügyfelet haladéktalanul, de lehetőleg legkésőbb az érkezést megelőző 48 órán belül értesíteni kell. Az Ügyfél kötelezettsége a szolgáltatást igénybevevő Kedvezményezett értesítése. Sem a Kedvezményezett, sem az Ügyfél nem jogosult az áthelyezéssel összefüggésben kártérítést követelni.

10. cikkely: Árszabás

A Szálloda fenntartja magának az árszabás módosításának lehetőségét olyan jogszabály (i.e.: törvény vagy helyi önkormányzat rendelete) változása esetén, aminek következtében ármódosítás következhet be (pl.: új adó bevezetése esetén). Az árszabás nem képezhet jutalékalapot.
A Szálloda továbbra fenntartja a jogot, hogy az 1. sz. mellékletben szereplő árakat módosítsa, amennyiben a Szálloda foglalással érintett szobái teljes körű felújításon estek át. Szolgáltató írásban előre értesíti Megrendelőt a felújításokról, a felújítást követően foglalható szobatípusokról és a vonatkozó árakról.

11. cikkely: Panaszok

Az ügyintézés érdekében minden szállodai szolgáltatással kapcsolatos panaszt közvetlenül az Ügyfélnek kell a kérdéses Szállodának megküldeni a kedvezményezett kijelentkezését követő 8 napon belül.

12. cikkely: Vis Maior

Felek kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást vis maior megtörténtének esetén, amely megakadályozza a felet abban, hogy teljesítse szerződéses kötelezettségeinek egy részét vagy egészét. Vis Maior esetének tekintendők többek között az államhatalmi cselekedetek, a háború, önhatalmi intézkedés, természeti katasztrófák vagy tűz.

Felek ellenkező kikötése hiányában, amennyiben a vis maior esemény több, mint harminc (30) napig fennáll, bármelyik Fél jogosulttá válik a jelen Megállapodást harminc (30) napos felmondási idővel írásban felmondani.

13. cikkely: Titoktartás

Felek megállapodnak, hogy mind a jelen ÁSZF, mind a Megállapodás rendelkezései, valamint ezek teljesítésével kapcsolatos minden adat üzleti titoknak minősül, amelyet a Felek kötelesek bizalmasan kezelni.
Ügyfél köteles a szolgáltatás árait, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges kódokat (különösen e-card, foglalási szám) bizalmasan kezelni, kizárólag a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával hozhatja 3. személy tudomására vagy teheti egyébként 3. személy számára hozzáférhetővé.

Jelen cikkely alkalmazásában 3. személynek minősül a Feleken, illetve a Kedvezményezettek körén kívül eső bármely természetes vagy jogi személy.

A titoktartási kötelezettség bármilyen Ügyfél általi megsértése esetén Szolgáltató jogosult az abból eredő valamennyi kárának megtérítését követelni.

14. cikkely: Számlázás, fizetési feltételek

A Szálloda az Ügyfélnek csak a megrendelt és a szerződés feltételeinek megfelelő árakat számlázhatja le. A számlázás Forintban történik.

Ha a szolgáltatás ára devizában van meghatározva, a Forintra történő átszámításnál alkalmazott árfolyam a Kedvezményezett érkezése napját megelőző napon a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett hivatalos deviza középárfolyam.

15. cikkely: Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen ÁSZF-ben, illetve a Megállapodásban kikötött bármely rendelkezés érvénytelen vagy nem alkalmazható (végrehajthatatlan, illetőleg a jogi úton való kikényszeríthetőség hiányát állapítja meg az illetékes bíróság), akkor ez csak arra a rendelkezésre vonatkozik, és nem jelenti az egész Megállapodás vagy más rendelkezéseinek érvénytelenségét, illetve végrehajthatatlanságát, kivéve ha a Felek az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés nélkül a Megállapodás egészét nem kötötték volna meg.
Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy haladéktalanul jóhiszemű tárgyalásokat folytatnak az érvénytelenné vált rendelkezés megfelelő rendelkezéssel való helyettesítése tárgyában.